На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 83/2019 од 25.11.2019. године, објављује се:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку радова на замени столарије/прозора на цркви Свете Тројице у Неготину, број ЈН 1/2019

 1. Назив и адреса: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА НЕГОТИН Интернет страница: www.eparhija-timocka.org
 • Врста наручиоца: Црква
 • Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
 • Предмет јавне набавке број ЈН 1/2019 су радови на инвестиционом одржавању – замени столарије/прозора на цркви Свете Тројице у Неготину.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44220000-8 Грађевинска столарија; 45421000-4 Столарски радови и уградња столарије; 44221100-6 Прозори; 45421132-8 Уградња прозора; 45262500-6 Зидарски радови.

5 . Јавна набавка није обликована по партијама.

 • Критеријум за доделу уговора је ,,најнижа понуђена цена“.
 • Заинтересовани Понуђачи могу преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца .
 • Понуђач понуду подноси у затвореној коверти на адресу: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА НЕГОТИН, Трг Стевана Мокрањца, број 1, 19300 Неготин, препорученом пошиљком или лично,са назнаком на предњој страни коверте: ,,Понуда за ЈН 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте навести назив, адресу и контакт телефон понуђача.

Рок за подношење: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.12.2019. године до 13:00 часова.

 • Отварање понуда је јавно. Отварање се врши у просторијама Парохијског дома,  Неготин, Трг Стевана Мокрањца, број 1, у Неготину, последњег дана рока за достављање понуда, 02.12.2019. године, са почетком у 13:30.
 1. Представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.
 1. Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
 1. Лице за контакт: Пајчин Марко, тел: 019/544-279; моб. 064/8644585;
  e-mail (електронска пошта): markopajcin@hotmail.com
КОНКУРСНА-ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЦРКВА

IZMENE-POZIVA

IZMENE-KONKURSNE-DOKUMENTACIJE-2-1

Obaveštenje-o-produženju-roka

Odluka-o-dodeli-ugovora

OBAVEŠTENJE-O-ZAKLJUČENOM-UGOVORU